Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.inspiracjedrewnem.pl

Sklep internetowy działający pod adresem
www.inspiracjedrewnem.pl prowadzony przez firmę:
Woodline Inspiracje Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 23,
41 – 404 Mysłowice,
NIP:2220900362,
Regon:363745300.

Adres do korespondencji:
Woodline Inspiracje Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 23,
41 – 404 Mysłowice.

Adres korespondencyjny poczty elektronicznej:
biuro@inspiracjedrewnem.pl

– zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

I. Definicje
1. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów dostępne na stronie: www.inspiracjedrewnem.pl
2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
4. Koszyk – lista produktów sporządzona przez Kupującego na podstawie wyboru konkretnych produktów z całego asortymentu oferowanego w sklepie.
5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
7. Regulamin –  niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.inspiracjedrewnem.pl , będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.inspiracjedrewnem.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (dz.u. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.inspiracjedrewnem.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Umowa zawierana jest w języku polski o treści zgodnej z Regulaminem.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady korzystania ze sklepu internetowego www.inspiracjedrewnem.pl,
b. procedurę dostawy,
c. możliwe formy płatności w ramach sklepu internetowego,
d. procedurę reklamacyjną,
e. procedurę odstąpienia od umowy,
f. warunki i zasady składania zamówień,
g. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.inspiracjedrewnem.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
7. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach lub kupno bez rejestracji.
2. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego po uprzednim jego wypełnieniu.
3. Koniecznym warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Sklep internetowy www.inspiracjedrewnem.pl posiada możliwość pozbawienia prawa Klienta do korzystania ze sklepu, jak również może wprowadzić ograniczenia do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
5. Podpunkt 4. niniejszego punktu ma zastosowanie, gdy Klient:
a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela sklepu internetowego www.inspiracjedrewnem.pl za niezgodne z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, obowiązującymi przepisami prawa lub naruszające dobre imię www.inspiracjedrewnem.pl,
c. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego.
6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody odpowiednich władz sklepu www.inspiracjedrewnem.pl
7. Regulamin zobowiązuje Klienta w szczególności do:
a. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. nieprzekazywania i niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla władz www.inspiracjedrewnem.pl,
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
f. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową o adresie www.inspiracjedrewnem.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz korzystając z informacji dostępnych na stronie.
2. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw technicznych oraz prac konserwacyjnych.
3. Wszelkie zamówienia składane w soboty, niedziele i święta oraz dni powszednie po godzinie 13:00 rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:
a. wybrać produkt,
b. dodać wybrany produkt lub produkty do Koszyka,
c. prawidłowo wypełnić formularz zamówień dostępny na stronie sklepu www.inspiracjedrewnem.pl,
d. wybrać rodzaj dostawy,
e. wybrać rodzaj płatności,
f. wybrać miejsce dostawy rzeczy,
g. podać dane osobowe i teleadresowe wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, który jest potrzebny do potwierdzenia złożonego zamówienia i zawarcia umowy,
h. zaakceptować regulamin dostępny na stronie www.inspiracjedrewnem.pl.,
i. użyć przycisku ”złóż zamówienie”.
6. Klikając przycisk „złóż zamówienie”, Kupujący wyraźnie potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
8. Po złożeniu zamówienia oraz po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: numeru zamówienia, daty zamówienia, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności oraz wybranego sposobu dostawy.
9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”
10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.inspiracjedrewnem.pl, Woodline Inspiracje Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem kliknięcia w przycisk „złóż zamówienie”.
13. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie bez oczekiwania na zaistnienie innych warunków, zazwyczaj jest to jeden dzień roboczy(maksymalnie 5 dni).
14. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, zazwyczaj jest to jeden dzień roboczy(maksymalnie 5 dni).
15. W miesiącu grudzień każdego roku z okazji przypadających Świąt możliwe są opóźnienia w przygotowaniu zamówień nawet do 7 dni roboczych, jednak zazwyczaj towar wysyłamy w przeciągu jednego dnia roboczego.
16. W przypadku zamówień przygotowywanych indywidualnie według projektu Klienta termin realizacji może wydłużyć się nawet do 14 dni.
17. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca dostawy rzeczy.
18. Do każdego zakupionego przedmiotu dołączony jest dokument potwierdzający zakup.
19. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Kupujący informowany jest o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia. Możliwa jest częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana produktu brakującego na inny lub też anulowanie całego zamówienia i zwrot pieniędzy (jeżeli produkty zostały już opłacone w formie przedpłaty).
20. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

Dostawa
1. Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich działających na terenie RP.
3. W przypadku zamówienia produktów wraz z dostawą, jeżeli nie nastąpiły inne ustalenia między Sprzedającym a Kupującym, Kupujący ma obowiązek uiścić opłatę za dostarczenie towaru.
4. Dokładna cena przesyłki podawana jest automatycznie po dodaniu towarów do Koszyka.
5. Koszty dostawy od 4,5 zł w zależności od ilości zamawianego towaru oraz wybranego sposobu dostawy.
6. Możliwe formy dostawy: list zwykły ekonomiczny, list zwykły priorytetowy, list polecony ekonomiczny, list polecony priorytetowy, paczka pocztowa ekonomiczna, paczka pocztowa priorytetowa oraz za pobraniem przy odbiorze w siedzibie firmy.
7. Dokładne ceny dostawy znajdują się w umieszczonym na stronie „cenniku dostaw”.
8. Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto.
9. Realizacja zamówienia może trwać maksymalnie 14 dni roboczych (zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy).
10. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błąd popełniony przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.
11. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie bez oczekiwania na zaistnienie innych warunków, zazwyczaj jest to jeden dzień roboczy(maksymalnie 5 dni).
12. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, zazwyczaj jest to jeden dzień roboczy(maksymalnie 5 dni).
13. W miesiącu grudzień każdego roku z okazji przypadających Świąt możliwe są opóźnienia w przygotowaniu zamówień nawet do 7 dni roboczych, jednak zazwyczaj towar wysyłamy w przeciągu jednego dnia roboczego.
14. W przypadku zamówień przygotowywanych indywidualnie według projektu Klienta termin realizacji może wydłużyć się nawet do 14 dni.

Ceny i promocje
1. Ceny produktów w sklepie internetowym podawane są w polskiej walucie (PLN) i uwzględniają wszelkie składki w tym podatek VAT (ceny brutto) oraz cła.
2. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
3. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony został osobno w cenniku dostaw.
4. Koszt dostawy wg cennika doliczany jest do łącznej wartości zamówienia.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego.

VII. Formy płatności
1.Klient posiada możliwość uiszczenia ceny w trzech następujących formach:
a) Za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy
b) Przedpłata przelewem (podając dodatkowo w tytule przelewu nr zamówienia)
c) Przedpłata szybkim przelewem PayPal m.in. Płać z ING, Płać z BPH, Płać z PKO itd.

2. Brak odnotowania wpływu w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje jego anulowaniem.

3. Dane do przelewu to:
WOODLINE INSPIRACJE SP Z O O
ul. Dworcowa 23
41 – 404 Mysłowice
mBank S.A
Konto bankowe: 35 1140 2004 0000 3502 7628 7498

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
1. Każdemu Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.inspiracjedrewnem.pl na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie i zgodnie z warunkami opisanym poniżej.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
3. Rozpoczęcie terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu dostarczenia rzeczy.
4. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument złoży u Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
5. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument składa na formularzu dostępnym na stronie www.inspiracjedrewnem.pl.
7. Dokument należy odesłać na adres fizyczny Sprzedającego: Woodline Inspiracje Sp. z o.o., ul. Dworcowa 23, 41 – 404 Mysłowice lub dołączyć do paczki ze zwracanym towarem.
8. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostaje wysłane oddzielnie, Konsument winien dołączyć jego kopię do paczki ze zwracanym towarem.
9. Sklep natychmiast po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy powiadomi Konsumenta o owym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail.
10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: Art.38 pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Art.38 pkt.11) zawartej w drodze aukcji publicznej;Art.38 pkt.6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Tak więc wszystkie produkty, na których wygrawerowany jest spersonalizowany tekst lub grafika, nie podlegają odstąpieniu od umowy.
11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
12. Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
13. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość zwracanych przez Sprzedającego kosztów dostawy ograniczona jest do wartości najtańszej dostępnej w sklepie przesyłki. Wybrany przez Klienta sposób dostawy inny niż najtańszy nie zobowiązuje Sprzedającego do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, zgodnie z art.33 Prawa konsumenckiego.
14. Zwrot towaru powinien nastąpić nie późnij niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem tego terminu.
15. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
16. Zwracany towar należy odesłać na adres: Woodline Inspiracje Sp. z o.o., ul. Dworcowa 23, 41 – 404 Mysłowice z dołączonym dokumentem potwierdzającym zakup oraz formularzem odstąpienia od umowy, który można znaleźć na stronie www.inspiracjedrewnem.pl.
17. Konsument zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy wynikłej z jej korzystania w sposób wykraczający poza konieczny.
18. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem oraz jej weryfikacji.

IX. Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz zgodny ze szczegółowym opisem produktu znajdującym się na stronie.
3. Firma Woodline Inspiracje Sp. z o.o zajmuje się wykonywaniem unikatowych produktów z drewna, wykonywaniem grawerów na materiałach różnego rodzaju. Sprzedawca nie jest producentem sprzedawanych towarów, zajmuje się tylko i wyłącznie wykonywaniem grawerów.
4. W przypadku wad fizycznych lub prawnych sprzedawanych produktów firma Woodline Inspiracje Sp. z o.o będzie występować w roli pośrednika między bezpośrednim producentem, a Konsumentem.
5. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli produkt, różni się wymiarami, kształtem od tego zamawianego. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.
6. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowane prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@inspiracjedrewnem.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie inspiracjedrewnem.pl.
8. Składanie reklamacji w innej formie, może spowodować problemy z jej szybkim przeprowadzeniem.
9. Jako przykład niezgodności rzeczy sprzedawanej z umową Art. 556 k.c. wymienia:
a. brak właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadawanie się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, jeżeli sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
10. Uprawnieniami kupującego w przypadku niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (wada fizyczna) są:
a. żądanie obniżenia ceny – w proporcji w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy wadliwej;
b. prawo odstąpienia od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji w której wada rzeczy jest istotna, tj. uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami;
c. żądanie naprawy;
d. żądanie wymiany na rzecz wolną od wad.
11. Sposób zadośćuczynienia proponuje Sprzedający, ale Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego zadośćuczynienia zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego
12. Oceniając nadmierność kosztów pod uwagę brana jest wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
13. Wadliwa rzecz może zostać naprawiona tylko raz, przy kolejnej reklamacji musi zgodzić się na żądanie Kupującego.
14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
15. Jeżeli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy.
16. W przypadku wymiany lub odstąpienia od umowy Kupujący, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien dostarczyć wadliwą rzecz na koszt Sprzedającego pod adres reklamacyjny.
17. Koszt dostawy zwrotu ograniczony jest do wartości najtańszej dostępnej w sklepie przesyłki.
18. Kupujący będący przedsiębiorcą  traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

X. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
1. Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@inspiracjedrewnem.pl.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepu Internetowego a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Woodline Inspiracje Sp. z o.o.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. W razie wątpliwości dotyczących oferty należy skontaktować się ze Sprzedającym
6. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Kupującego.
7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
8. Wszystkie teksty, elementy graficzne oraz pliki znajdujące się na stronie nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.